Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Gegužinės pamaldos

Jolantos Klietkutės nuotrauka

Gegužės mėnuo yra skirtas mūsų dangiškajai motinai – švč. Mergelei Marijai.

Švč. Mergelės Marijos litanija

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija,   |   melski už mus!
Šventoji Dievo Gimdytoja,
Šventoji Mergelių Mergele,
Motina Kristaus,
Motina Bažnyčios,
Motina Dievo malonės,
Motina Gailestingumo,
Motina tyriausioji,
Motina skaisčiausioji,
Motina nepalytėtoji,
Motina nesuteptoji,
Motina meilingoji,
Motina stebuklingoji,
Motina geroji patarėja,
Motina Sutvėrėjo,
Motina Išganytojo,
Mergele išmintingoji,
Mergele garbingoji,
Mergele šlovingoji,
Mergele galingoji,
Mergele maloningoji,
Mergele ištikimoji,
Teisybės paveiksle,
Išminties soste,
Mūsų linksmybės priežastie,
Dvasios inde,
Garbės inde,
Įstabusis maldingumo inde,
Paslaptingoji rože,
Dovydo bokšte,
Balčiausiasis bokšte,
Aukso namai,
Sandoros skrynia,
Dangaus vartai,
Aušros žvaigžde,
Ligonių sveikata,
Nusidėjėlių gynėja,
Nuliūdusiųjų paguoda,
Krikščionių pagalba,
Karaliene angelų,
Karaliene patriarchų,
Karaliene pranašų,
Karaliene apaštalų,
Karaliene kankinių,
Karaliene išpažinėjų,
Karaliene mergelių,
Karaliene visų šventųjų,
Karaliene be gimtosios nuodėmės pradėtoji,
Karaliene į dangų paimtoji,
Karaliene šventojo rožinio,
Karaliene šeimos,
Karaliene taikos,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!

TAVO APGYNIMO ŠAUKIAMĖS, * šventoji Dievo Gimdytoja! * Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, * bet nuo visokių pavojų mus visados gelbėk. * Mergele garbingoji ir palaimintoji, * mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų Užtarėja, * su savo Sūnumi mus sutaikink,  savo Sūnui mus paveski, * savo Sūnui mus atiduoki!

Meski už mus, šventoji Dievo Gimdytoja!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Meldžiame tave, Viešpatie Dieve, Švenčiausiajai Mergelei Marijai užtariant, leisk mums, savo žmonėms, išsigelbėti iš dabartinių sielvartų, visados džiaugtis sielos bei kūno sveikata ir gėrėtis amžinąja linksmybe. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Atsimink, maloningoji Mergele Marija, jog per amžius nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kuris bėga prie Tavęs, šaukiasi Tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Pasitikėdami ir mes skubame prie Tavęs, Mergelių Mergele ir Motina! Mes einame pas tave ir, būdami nusidėjėliai, su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu, Įsikūnijusio Žodžio Motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk. Amen.

Giesmė

Sveika, Marija, Motina Dievo.
Dangaus mums duota naujoji Ieva!
Atmint mus teikis savo širdyje,
Melsk už mus Dievą, sveika, Marija!

Sveika, Mergele nesuteptoji,-
Kančioj mus guodi, ligoj globoji;
O kvepiančioji dangaus lelija,
Duok sveiką orą, sveika, Marija!

Tu žemei Dievą gimdei, penėjai,
Dangaus Valdovą, mūs Atpirkėją;
Tegul mūs šaliai palaima lyja,
Gink mus nuo bado, sveika, Marija!

Tu mirtį savo Sūnaus regėjai,
Ašaras graudžias po kryžium liejai;
Per savo kančią lyg Kalvariją
Duok mums kantrybės, sveika, Marija!

Šventa Mergele, pilna malonės,
Vienybę platink, sutaikink žmones,
Naikink rūstybę visų širdyje,
Suteik ramybę, sveika, Marija!

Šventoji Motin, visų tyriausia,
Duok nekaltybės dorą brangiausią,
Naikink širdyje pikto vergiją,
Duok Dievo meilę, sveika, Marija!

O Karaliene visų šventųjų,
Išgirsk meldimą žmonių kaltųjų,
Neleisk mums žūti baisioj ugnyje,
Nuvesk į dangų, sveika, Marija!

Žymos: , , , ,

6 komentarai

  1. Laba diena,

    norėčiau paklausti, gal žinote kur galima būtų įsigyti gegužinių pamaldų garso įrašą?

    Dėkoju.

  2. Labas vakaras, negaliu užmigti vien giesmės galvoje, labai ačiū kūrėjams už šitą puslapį, lai aukščiausias jus saugo ir lydi. būkite palaiminti, broliai ir seserys Kristuje.

  3. GJK.Mylėkime Mariją. Visa širdimi.Pasitikėkime Ja.Turime Mamą danguje.B ūkime tikri Marijos žemės vaikai.Ji mane užtarė pas Dievą ir padarė stebuklą.Ir dabar aš turiu …antrą gyvenimą.Dėkoju Dievui ir Marijai.Kaip gerai,kad Juos MES TURIME !Šlovė Dievui per amžius !

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.