Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Pasibaigė pranciškonų kapitula, broliams paskirtos naujos pareigos – 2016-01-11/19

2016-01-19 Definitoriai Kryžių kalno vienuolyne

Iš kairės: definitoriai Andrius Dobrovolskas OFM, Gediminas Numgaudis OFM, provincijolas Algis Malakauskis OFM, Sandro Overend Rigillo OFM (Malta), vice-provincijolas Andrius Nenėnas OFM, definitoriai Julius Sasnauskas OFM, Evaldas Darulus OFM. Kryžių kalno vienuolyne

2016 m. sausio 11–15 dienomis Kretingoje vyko Šv. Kazimiero pranciškonų provincijos rinkiminė kapitula, kuriai pirmininkavo vizitatorius br. Sandro Overend Rigillo OFM iš Maltos. Kapituloje balsavimo teisę turėjo 37 Lietuvos pranciškonų broliai, davę amžinuosius įžadus.

2016–2022 metų kadencijai naujuoju provincijos ministru išrinktas Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio (Bernardinų) parapijos klebonas ir viceprovincijolas br. Algirdas Malakauskis, pakeitęs devynerius metus provincijolu buvusį br. Astijų Kungį. Brolis Algis liko Vilniaus Bernardinų parapijoje.

Provincijos viceprovincijolu, sekretoriumi ir Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv .Bernardino vienuolyno gvardijonu išrinktas Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapijos klebonas, Pakutuvėnų vienuolyno ekonomas br. Andrius Nenėnas OFM. Brolis Andrius išvyksta į Vilniaus Bernardinų parapiją.

Trejų metų kadencijai išrinkti keturi provincijos definitoriai, provincijolo patarėjai, kurie kartu reguliariai aptars aktualius klausimus. Definitoriais išrinkti: Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno ekonomas br. Evaldas Darulis, Pakutuvėnų vienuolyno vyresnysis br. Gediminas Numgaudis, Vilniaus Bernardinų parapijos br. Julius Sasnauskas, Kennebunkporto šv. Antano vienuolyno ekonomas, Provincijos delegatas Šiaurės Amerikai br. Andrius Dobrovolskas.

Br. Gediminas Numgaudis atleistas iš Evangelizacijos ir Misijų sekretoriaus pareigų, tačiau visų parapijiečių džiaugsmui liko Pakutuvėnų šv. Antano Paduviečio vienuolyno vyresniuoju bei Šv. Žemės vice-komisaru. Br. Evaldas Darulis paskirtas Vilniaus Šv. Pranciškaus Asyžiečio parapijos klebonu, Vilniaus Šv. Pranciškaus ir Šv. Bernardino vienuolyno ekonomu. Br. Julius Sasnauskas liko Vilniuje vienuolyno ir parapijos vikaru. Br. Andrius Dobrovolskas paskirtas Kryžių Kalno vienuolyno gvardijonu, Novicijų magistru, Formacijos ir Studijų sekretoriumi.

Sausio 18–19 dienomis Kryžių kalne vykusiame definitoriume artimiausiems trejiems metams buvo paskirstytos brolių pareigybės parapijose bei vienuolynuose.

Pakutuvėnų parapijoje liko br. Gediminas, br. Matas Jurevičius ir br. Alvydas Virbalis, kuris paskirtas Pakutuvėnų vienuolyno ekonomu, toliau lieka VšĮ „Pranciškonų gimnazija“ direktoriumi, Pakutuvėnų šv. Antano Paduviečio parapijos vikaru, Justice and Peace Itegrity of Creation sekretoriumi.

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Šv. M. Marijai parapijoje tarnaus: br. Antanas Blužas parapijos klebonas, vienuolyno ekonomas, pašaukimų direktorius, Ofs ir JauPra nacionalinis asistentas, Šv. Žemės komisaras; br. Jurdanas Statkus vienuolyno gvardijonas, parapijos vikaras, br. Tomas Žymantas vienuolyno ir parapijos vikaras, tarnaus VšĮ „Pranciškonų gimnazija“; Antanas Grabnickas Tūbausių šv. Andriejaus parapijos klebonas, Kretingos parapijos vikaras, OFS Telšių regiono dvasinis asistentas; br. Arūnas Brazauskas parapijos vikaras; br. Bernardas Belickas; br. Ramūnas Mizgiris.

Vilnius Bernardinų parapijoje ir vienuolyne tarnaus: br. Astijus Kungys; br. Algirdas Malakauskis; br. Andrius Nenėnas; br. Julius Sasnauskas; br. Evaldas Darulis; br. Arūnas Peškaitis parapijos vikaras, OFS Vilniaus regiono dvasinis asistentas, nuolatinės formacijos moderatorius, internetinio tinklapio „Bernardinai.lt“ dvasinis asistentas; br. Rolandas Taučius parapijos vikaras.

Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolynui paskirti: br. Benediktas Jurčys vienuolyno gvardijonas, postulantų magistras, Evangelizacijos ir Misijų sekretorius, Klaipėdos universitetinės ligoninės – VšĮ Onkologijos departamento kapelionas; br. Paulius Vaineikis vienuolyno vikaras, postulantų vice magistras, Evangelizacijos ir Misijos sekretoriato moderatorius; br. Carlo Bertagnin vienuolyno ekonomas, Evangelizacijos ir Misijos sekretoriato koordinatorius; br. Leopold Scheifele Šv. Klaros seserų Kretingoje kapelionas; br. Juozapas Pudžemis.

Kauno šv. Jurgio konventas sutiks brolius: br. Paulių Bytautą vienuolyno gvardijoną, studentų magistrą, br. Juozapą M. Žukauską vienuolyno vikarą, laikinųjų įžadų vice-magistrą, OFS Kauno ir Vilkaviškio regiono dvasinį asistentą, Kauno šv. Klaros globos namų kapelioną; br. Liną Voročinskį vienuolyno ekonomą, Svečių namų „Domus Pacis“ direktorių; br. Romualdą Buivydą.

Kryžių Kalno vienuolyne bus trys broliai: br. Andrius Dobrovolskas; br. Mykolas Letkauskas vikaras ir ekonomas; br. Severin Holocher noviciato vice-magistras, OFS Šiaulių regiono ir Panevėžio regiono dvasinis asistentas.

Užatlantės – Toronto ir Kennebunkporto – brolių pranciškonų vienuolynuose lieka: Toronto Resurection vienuolyne – br. Augustinas Simanavičius vienuolyno gvardijonas; br. Kazimieras Aurelijus Kasparavičius vienuolyno vikaras, parapijos vikaras; br. Jonas Šileika vienuolyno ekonomas, provincijos delegatas Šiaurės Amerikai, parapijos klebonas. Kennebunkporto šv. Antano vienuolyne – br. Jonas Bacevičius vienuolyno gvardijonas; br. Raimundas Bukauskas vienuolyno vikaras ir ekonomas; br. Aurelijus Gricius; br. Andrew Bisson; br. Gabrielius Baltrušaitis; br. vysk. Paulius Baltakis.

Naujai paskirtus parapijų klebonus dar turi patvirtinti vyskupai.

Lietuvos Šv. Kazimiero pranciškonų provincijai šiuo metu priklauso 8 vienuolynai: Kretingos, Vilniaus Bernardinų, Kauno Šv. Jurgio, Kryžių kalno, Pakutuvėnų, Klaipėdos prie Šv. Pranciškaus onkologijos centro, Kenebunkporto, JAV ir Toronto, Kanadoje.

Iš pranciškonų brolijos Bažnyčiai tarnauja du vyskupai: Kenebunkporte – vyskupas Paulius Baltakis ir Telšių vyskupas augziliaras Linas Vodopjanovas.

Linkime broliams pranciškonams Dievo vedimo ir globos naujose tarnystėse, linkime bendrystės, brolystės dvasios ir ištikimos draugystės su parapijiečiais. linkime, kad savo gyvenimo keliuose kiekvienoje veikloje sutiktumėte daug jums padėti pasiryžusių savanorių.

Viešpats telaimina ir tesaugo jus! Tenušviečia jus savo veidu ir tebūna jums maloningas! Viešpats tepažvelgia į jus maloniai ir tesuteikia jums ramybę! (Sk 6, 25)

Kapitulos nuotraukų albumas:

Žymos: , ,

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.