Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Vidinio gydymo rekolekcijos – išlaisvinimo malda, sukurta Tėvo James Mariakumar SVD

IŠLAISVINIMO MALDA
(sukurta Tėvo James Mariakumar SVD)

Šia išlaisvinimo malda galima melstis kasdien, priklausomai nuo poreikio. Jeigu yra galimybė, vertėtų šitą maldą kalbėti prie Tabernakulio, Eucharistinio Kristaus akivaizdoje. Mes taip dažnai pamirštame Viešpatį, laukiantį mūsų bažnyčiose, kad mus apdovanotų. Viešpaties akivaizdoje dažnai būna lengviau į Jį atsigręžti. Kad mūsų maldos taptų vaisingomis, mums reikia užmegzti asmeninį santykį su Dievu, nes Jis yra ne tik meilė, jėga ir stiprybė, Jis yra asmuo – Švč. Trejybė: Tėvas, Sūnus ir Šv. Dvasia. Šituos tris asmenis aš turiu norėti vis giliau pažinti, su jais kalbėtis – tai yra malda! Taip pat išgirsti Dievo asmeniškai man sakomus žodžius, – ir tik tuomet prasidės tikrasis santykis, kuris galės augti.

Jėzaus Kristaus vardu, brangiausiojo Jėzaus Kraujo galia, Jėzaus kančios, mirties ir prisikėlimo galia, prisikėlusiojo Viešpaties, sėdinčio Tėvo dešinėje galia, Tėvo, Sūnaus ir Šv. Dvasios vardu, per brangiausiojo Jėzaus Kraujo galią, man suteikta, autoriteto jėga … aš atsižadu visų blogio jėgų, norinčių man pakenkti ir atmetu jas. Pakluskite Viešpačiui Jėzui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Tegul Viešpats Jėzus tave, šėtone, ir visus tavo demonus, sutrypia savo kojomis ir numeta į bedugnę, nes aš esu Tėvo vaikas. Aš esu mistinio Kristaus Kūno dalis. Aš esu savo kūne pašauktas prisikėlimui. Aš buvau atpirktas brangiausiuoju Jėzaus krauju, kad savo kūnu šlovinčiau Viešpatį. Todėl tu, šėtone, neturi jokios teisės į mane, mano šeimą ir mano namus. Aš ir mano namai tarnausime Viešpačiui!

Aš prašau Viešpaties atleidimo už visas savo protėvių nuodėmes. Aš atnešu jas visas prie Jėzaus Kryžiaus ir vietoje savo protėvių, tėvų ir giminaičių atleidžiu visiems, kurie juos įskaudino.Taip pat prašau atleidimo už visas mano asmenines nuodėmes, pasiryžtu atleisti visiems, kurie buvo mane įskaudinę. Tegul brangiausiasis Viešpaties Jėzaus Kraujas nuvalo mus nuo visų mūsų nuodėmių ir išlaisvina iš neatleidimo, prakeiksmo ir nuodėmės pančių.

*Aš atsižadu egoizmo, savivalės, užsispyrimo ir puikybės dvasios, nepriklausomybės ir Dievo atmetimo dvasios, abejojimo, nepaklusnumo, maištavimo, netikėjimo, erezijos ir šventvagystės dvasios! – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui Jėzui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu rūstybės ir kartėlio dvasios, antipatijos ir neapykantos dvasios, agresijos ir neatleidimo, keršto ir mirties dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu baimės ir susirūpinimo dvasios, įtampos ir nedrąsumo, neryžtingumo ir depresijos dvasios, nusivylimo nusiminimo ir savižudybės dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui Jėzui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu baimės, išgąsčio ir šoko dvasios, nepilnavertiškumo komplekso ir nervingumo dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskiteViešpačiui Jėzui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu geidulingumo dvasios, masturbacijos, homoseksualumo, ištvirkavimo, santuokinės neištikimybės, prievartos, seksualinių santykių su giminaičiais, prostitucijos ir gyvuliškų instinktų dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu geidulingumo dvasios, ateinančios per mano mintis, žodžius ir poelgius, per mano akis, nosį ir liežuvį, per mano jusles, rankas, kojas ir lyties organus. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžk!

*Aš atsižadu pasaulietiškumo, beprasmiškumo ir malonumų dvasios, priklausomybės nuo alkoholio, rūkymo ir tabako, azartinių žaidimų, muzikos ir video dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu prisirišimo prie asmenų ir daiktų dvasios. – Pasitrauk nuo manęs, paklusk Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžk!

*Aš atsižadu garbės, visuomeninės padėties troškimo, įžymumo, valdžios dvasios, šykštumo, turtų ir materialinės nuosavybės siekimo dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Aš atsižadu tingumo, malonumų troškimo dvasios, nesiakingo valgymo ir gėrimo dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu išdidumo, pagyrūniškos arogancijos, neteisingo savęs vertinimo, neigiamos išankstinės nuomonės, nesveikos konkurencijos ir pavydo dvasios, pasipūtėliško savęs aukštinimo, savęs lyginimo su kitais ir neobjektyvumo dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu stabų garbinimo, raganavimo, būrimo, juodosios ir baltosios magijos, prietarų, okultizmo, ezoterikos, Naujojo amžiaus judėjimo dvasios ir visų blogio jėgų, kurios mane pavergė – pavyzdžiui per netikrų dievų garbinimą, lankant nekrikščioniško kulto vietas, per astrologiją, ekstrasensus, numerologiją, Channellingą (kontakto užmezgimą su antgamtiniu pasauliu ir kalbėjimąsi su dvasiomis mediumo pagalba), horoskopų sudarymą, būrimą iš delno, spiritizmą, per laimės amuletų naudojimą, Taro kortas, mandalas, švytuokles, virgules, jogą, Dzen-meditaciją, reiki, čakras, daiktų kilnojimą demoniškų jėgų pagalba, Bacho-žiedų esencijas, I Ching („Permainų knygą“), automatinį rašymą ir dvasinius išgydymus šamanų bei mediumų pagalba, grįžimą į praeitą gyvenimą, per su okultizmu susijusių daiktų laikymą namuose ir kitas panašias okultines praktikas. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu kitų teisimo dvasios, neigiamos išankstinės nuomonės kitų atžvilgiu dvasios, kaltinimo, atsakomybės už savo poelgius neprisiėmimo, kitų paniekinimo, garbės ir orumo pažeminimo, kivirčų, šmeižto ir išnaudojimo dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu apgaulės ir neištikimybės dvasios, klastingumo ir veidmainystės, melo, pataikavimo ir papirkinėjimo, neteisingumo ir vagystės dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

*Aš atsižadu netikėjimo dvasios, šventvagiškumo ir ateizmo dvasios, abejojimo, materializmo ir vartotojiškumo dvasios. – Pasitraukite nuo manęs, pakluskite Viešpačiui ir niekada daugiau pas mane nebegrįžkite!

Viešpatie Jėzau, nuplauk mane skaisčiai savo brangiausiuoju Krauju, ypatingai mano širdį, mano pasąmonę ir mano sąmonę, mano mintis, mano sąžinę, mano prisiminimus ir mano vaizduotę, mano jausmus, mano protą ir mano valią.

Viešpatie Jėzau, nuplauk mane savo brangiausiuoju Krauju. Nuplauk mano smegenis, mano nervų sistemą, kraują, kraujagysles ir mano vidaus organus.

Viešpatie Jėzau, nuplauk mane savo brangiausiuoju krauju. Nuplauk mano akis, ausis ir nosį, mano jusles, mano burną ir liežuvį, mano rankas, kojas ir lyties organus.

Atsiųsk man iš Tėvo Šv. Dvasią, Tiesos Dvasią, Šventumo Dvasią.

Šv. Dvasia, Dieve, apdovanok mane savo septyneriomis dovanomis – išmintimi, supratimu, patarimu, tvirtumu, pažinimu, maldingumu ir Dievo baime.

Pripildyk mane savo vaisiais – meile, džiaugsmu, ramybe, kantrybe, didžadvasiškumu, gerumu, maloningumu, romumu, ištikimybe, kuklumu, susivaldymu, skaistumu. Suteik man savo dvasines dovanas, charizmas – išminties ir pažinimo žodį, pranašavimo dovaną, dvasių atpažinimo, stebuklingų darbų dovaną, tikėjimo, pasitarnavimo dovaną, kalbų ir jų aiškinimo dovaną, ir visas kitas dovanas, reikalingas krikščioniškai Bendruomenei kurti, Tėvo garbei. Amen.

Žymos: , , ,

6 komentarai

 1. Daug tikinčiųir netikinčių žmonių paskutiniu metu patiria fizinius, psichinius ir dvasinius gundymus. To priežastys įvairios. Klausimas, kaip su tais gundymais ir puolimais susitvarkyti. Biblija-Dievo Žodis mus moko, kad kovojam ne su kūnu ir krauju, bet su tamsybiu kunigaikščiu, kuri yra ore. Todėl ir kovos priemonės yra atitinkamos. Tėvo James Mariakumar pasiūlyta malda yra viena iš tų efektyvių priemonių nugalėti tam blogiui gludinčiam tiek žmogaus viduje, tiek jo išorėje. Meldžiantis šia malda patartina, kad žmogus būtų priėjęs išpažinties ir dažnai einantis sakramentų. Jei asmuo dėl kokių nors priežasčių ( nėra pakrikštytas, nėra priėjęs I komunijos, gyvena be santuokos sakramento ir pan.) negali eiti sakramentų, užtenka geros valios ir tvirto apsisprendimo nebenusudėti, paklusti Dievo ir bažnyčios mokymui.

  • Garbė Jėzui Kristui.

   Noriu sužinoti, ar galima savo šeimos vardu melstis šia malda, pvz. aš savo vardu ir savo brangiausių šeimos narių vardu atsižadu…arba net įvardinant šeimos narius vardais pvz. Algirdo vardu atsižadu..?

   Prašau užtarimo maldos Algirdui, Justui, Juliui, Jurui, Santai, Anelei.

   Teatlygina jums Viešpats ir telaimina jus.

 2. Kaip pats t. James kiekvieną kartą kartoja, kad ši malda yra asmeniniam žmogaus naudojimui, o ne už kitus. Joje yra vietų, kur tik pats žmogus asmeniškai tegali to išsižadėti ir joks kitas žmogus už „prisidirbusį“ žmogų tai padaryti.

 3. Sveiki,nuo mažų dienų bijau dvasių patarkite kaip gydytis,esu buvusi ir pas kunigą.

  • labas vakaras pats nesu susidures bet daznai paklausau ARNOLDO VALKAUSKO paskaitu tad manau kad jis galetu padet tau nebijok bus viskas gerai

Nuorodos

 1. Vidinio gydymo rekolekcijų su kun. James MARIAKUMAR ir s. Mary PEREIRA nuotraukų albumas – 2014-06-16/22 | Pakūta

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.