Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Br. kun. Lino Genadijaus Vodopjanovo OFM konsekracija į vyskupus – 2012-04-14

Balandžio 14 d., Dievo Gailestingumo šventės išvakarėse, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje vyko br. kun. Lino Genadijaus Vodopjanovo OFM konsekracija į vyskupus. Į iškilmes atvyko Baltijos kraštų apaštališkasis Nuncijus  arkivyskupas Luigi Bonazzi, beveik visi Lietuvos vyskupai, per šimtą kunigų, Rygos arkivyskupo delegatas, broliai pranciškonai iš Ukrainos, Italijos, JAV, Vokietijos, Baltarusijos, angliškai kalbančių šalių pranciškonų konferencijos, Šiaurės Amerikos lietuvių pranciškonų delegatai, įvairių vienuolijų atstovai, rajonų merai, seimo nariai bei kiti garbūs svečiai.

Naujojo Telšių vyskupo augziliaro konsekravimo ceremonijai vadovavo kardinolas Vilniaus arkivyskupas metropolitas Audrys Juozas Bačkis, asistavo Kauno arkivyskupas, metropolitas Sigitas Tamkevičius SJ ir Telšių vyskupas Jonas Boruta SJ.

Iškilmingų šv. Mišių metu visiems susirinkusiems buvo parodyta ir perskaityta  popiežiaus Benedikto XVI vasario 11-osios bulė skelbianti, jog  Šventasis Tėvas Telšių vyskupu augziliaru ir tituliniu Quizos vyskupu nominavo Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijos viceministrą br. kun. G. Vodopjanovą, OFM.

Pagal seną tradiciją, A. J. Bačkis įšventinamajam uždavė 8 klausimus apie pasiryžimą iki mirties vykdyti pareigas: skelbti Kristaus Evangeliją, išlikti vienybėje su Bažnyčia, rūpintis Dievo tauta.

Giedant Visų šventųjų litaniją (kai Dangaus ir Žemės Bažnyčia budėjo maldoje už naują ganytoją), vyskupas nominatas meldėsi kniūbsčias  prieš altorių.

Vėliau, visi šv. Mišiose dalyvaujantys vyskupai ant jo galvos uždėjo rankas, tai ženklino Šventosios Dvasios dovanos perteikimą. Jėzus apaštalams suteikė Šventosios Dvasios jėgą, ir ši jų pasiuntinybė ėjo per šimtmečius, apaštalų įpėdiniams uždedant rankas ir palydint malda.

Konsekracinės maldos metu (kylančios iš ankstyvųjų krikščionybės laikų),  diakonai virš vyskupo nominato galvos laikė atvertą Evangelijų knygą, primenant, kad vyskupo tarnystė – nepailstant skelbti Evangeliją.

Pagal seną paprotį kardinolas ant vyskupo nominato galvos išliejo šv. Krizmos aliejaus, įteikė Evangelijų knygą ir ant dešinės rankos bevardžio piršto užmovė žiedą – ištikimybės ženklą. Ant galvos uždėta mitra – šventumo siekio ženklas, įteiktas pastoralas – vyskupo kaip ganytojo pareigų simbolis.

Po Komunijos maldos naujasis vyskupas, lydimas vyskupų ėjo per bažnyčią laimindamas susirinkusius žmones.

Po šv. Mišių sveikinimų, palinkėjimų ir padėkos metu vis skambėjo laiško Timotiejui žodžiai: „Niekas tegul neniekina tavo jaunystės. Tiktai pats būk tikintiesiems pavyzdys žodžiu, elgesiu, meile, tikėjimu, skaistumu.“

Iškilmingas mišias transliavo Lietuvos televizija. Tai pirmoji Kretingos bažnyčioje vykusi vyskupo konsekracija. Vyskupas brolis Linas šiuo metu yra jauniausias pasaulio vyskupas. Per Nepriklausomybės laikotarpį jis – antras vyskupas iš Lietuvos pranciškonų brolijos po vyskupo Pauliaus Antano Baltakio JAV).

Iškilmių nuotraukų albumas (spustelkite ant nuotraukos)

Quizos vyskupo titulas
Kiekvienoje vyskupijoje būna tik vienas vyskupas. Pagal Kanonų teisę kiekvienam konsekruojamam dvasininkui turi būti pavesta vyskupija, todėl vyskupai augziliarai (t.y. vyskupai pagalbininkai) skiriami į vadinamuosius titulinius vyskupų sostus. Tai istorinės vyskupijos, kurių išlikęs tik vardas (titulas), nes įkurtos pirmaisiais krikščionybės amžiais jos vėliau nunyko (pavyzdžiui, Seinų) ar tapo kitų tikėjimų išpažinėjų teritorija. Daugiausia tokių vyskupijų yra dabartinėje Turkijoje, Artimuosiuose Rytuose ir Šiaurės Afrikoje.

Vyskupai pagalbininkai Bažnyčios yra siunčiami pagelbėti vyskupams, kuriems reikia vyskupiškos pagalbos.

Herbas
„Palaiminti taikdariai“ (lot. „Beati pacifici“) – br. kun. Lino Genadijaus Vodopjanovo, nominuotojo Telšių vyskupijos augziliaro, vyskupiškas šūkis.

Vyskupo Lino vyskupiško herbo skydas padalytas į tris laukus, kuriuose pavaizduoti su jo gyvenimu ir tarnyste susiję simboliai: pusę skydo kairėje pusėje užimančiajame lauke – ikonografiškai pavaizduota Žemaičių Kalvarijos Dievo Motina, tituluojama Marija, Krikščioniškų šeimų Karaliene, abiem rankomis laikanti kūdikėlį Jėzų. Dešinėje pusėje viršutiniame skydo ketvirtyje – vyskupo gimtinės Nidos kampelis, Kuršių marių burlaivis – Kurėnas, apatiniame – Pranciškonų ordino ženklai: dvi sukryžiuotos rankos: viena apnuoginta – simbolizuojanti Kristų, antra su abitu – ženklinanti šv. Pranciškų, virš jų – „T“ formos kryžius, vadinamasis „Tau“.

Už skydo – lotyniškas kryžius. Senojoje bažnyčios heraldikoje popiežių simbolizavo už skydo esantis kryžius su trimis skersiniais, arkivyskupą – dvigubas kryžius su ilgesne apatine kryžma, o vyskupą – paprastas lotyniškas arba vyskupo kryžius.

Galeras (lot. galerum; angl. galero) – didelė kutuota skrybėlė labai plačiais bryliais, kurias iki II Vatikano susirinkimo dėvėdavo katalikų dvasininkai. Galeras naudojamas bažnytinėje heraldikoje – pažymi  dvasininko armigerio (herbo turėtojo) rangą. Galeras pakeičia herbo šalmą, kadangi šalmas dvasininkams pernelyg karingas simbolis. Galero spalva ir kutų skaičius nurodo dvasininko vietą hierarchijoje: vyskupų ir teritorinių abatų galerai žali su žaliomis virvelėmis, turi po šešis žalius kutus abiejose pusėse.

Herbo autorius br. Carlo Bertagnin OFM.

Biografija

Brolis Linas (Genadijus) Vodopjanovas gimė 1973 m. birželio 8 d. Neringoje, Telšių vyskupijoje.
Baigęs vidurinę mokyklą Nidoje, įstojo į Mažesniųjų brolių vienuolyną Kretingoje. Nuo 1992 iki 1993 metų atliko noviciatą Maine, JAV.
1993 m. birželio 4 dieną davė pirmuosius pranciškonų įžadus.
1993-1995 m. mokėsi Kauno kunigų seminarijoje, studijuodamas Vytauto Didžiojo universitete Teologijos fakultete.
1995-2000 m. studijavo Italijoje, Veronos Studio teologico „S. Bernardino“ prie popiežiškojo universiteto „Antonianum“. 2000 m. gegužės 26 d. gavo teologijos bakalauro laipsnį.
1996 m. rugpjūčio 15 d. davė amžinuosius įžadus, pasirinkdamas vienuolišką Lino vardą.
2000 m. liepos 15 d. buvo įšventintas kunigu. Inkardinuotas Mažesniųjų brolių Lietuvos Šventojo Kazimiero provincijoje.
2000 m. paskirtas Kretingos parapijos vikaru.
2001-2004 m. Kretingos Viešpaties Apreiškimo vienuolyno Gvardijonas.
2003-2004 m. Kretingos parapijos klebonas.
2004-2007 m. Šiaulių Kryžių Kalno vienuolyno Gvardijonas.
2007-2010 m. Noviciato magistras.
2007 m. išrinktas Lietuvos Mažesniųjų brolių Šventojo Kazimiero Provincijos viceministru 2007-2013 m. kadencijai.
Nuo 2010 m. ėjo Kretingos parapijos klebono pareigas.
2012 m. Telšių vyskupui Jonui Borutai prašant, popiežius Benediktas XVI vasario 11 d.  brolį Liną paskyrė Telšių vyskupo pagalbininku – vyskupu augziliaru.
2012 m. balandžio 14 d., Dievo Gailestingumo šventės išvakarėse, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje konsekruotas į vyskupus.

Jolanta Klietkutė

Žymos: , , , ,

1 komentaras

  1. Didžiausi sveikinimai, geram pažįstamui, mielam draugui…

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.