Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Jėzaus gailestingumo paveikslas Pakutuvėnuose – 2011-04-18

Balandžio 18 d. (pirmadienį) 18 val. Šv. Mišiose dėkosime Jėzui už Jo gailestingumą ir ištikimąją meilę.

Vyskupai ragina per šiuos metus giliau pažinti Dievo Gailestingumą, pagerbti Gailestingojo Jėzaus atvaizdą, susipažinti su jo nutapymo ir apsireiškimų istorija, puoselėti tikinčiųjų piligrimystę į Vilniaus Dievo Gailestingumo šventovę bei apmąstyti gautąsias malones.

/www.telsiuvyskupija.lt/

Jolantos Klietkutės nuotrauka

Žymos: ,

3 komentarai

 1. 4 Nedirbsi sau drožinio nei jokio paveikslo, panašaus į tai, kas yra aukštai danguje, čia, žemėje, ir vandenyse po žeme. 5 Nesilenksi jiems ir negarbinsi jų, nes aš, VIEŠPATS, tavo Dievas, esu pavydulingas[i1] Dievas, skiriantis bausmę vaikams už tėvų kaltę iki trečios ir ketvirtos kartos tų, kurie mane atmeta, 6 bet rodantis ištikimą meilę iki tūkstantosios kartos tiems, kurie mane myli ir laikosi mano įsakymų.
  7 Nenaudosi piktam[i2] VIEŠPATIES, savo Dievo, vardo, nes VIEŠPATS nepaliks nenubausto to, kuris naudoja piktam[i3] jo vardą.”Išėjimo 20:4-7
  6 Aš stebiuosi, kad jūs nuo to, kuris pašaukė jus Kristaus malone, taip greitai persimetate prie kitos evangelijos, 7 nors iš tikro kitos nėra, o yra tik jus klaidinantys žmonės, kurie nori iškreipti Kristaus Evangeliją. 8 Bet nors ir mes patys ar angelas iš dangaus imtų jums skelbti kitokią evangeliją, negu esame jums paskelbę, tebūnie prakeiktas! 9 Kaip anksčiau sakėme, taip dabar sakau dar kartą: jei kas jums skelbia kitokią evangeliją, negu esate priėmę, tebūnie prakeiktas!
  10 Ar aš ieškau žmonių palankumo, ar Dievo? Gal stengiuosi įtikti žmonėms? Norėdamas patikti žmonėms, nebebūčiau Kristaus tarnas.Gal.1:6-10
  3 Garbė Dievui, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvui,
  kuris palaimino mus Kristuje
  visokeriopa dvasine palaima danguje,
  4 mus išsirinkdamas jame
  prieš pasaulio sutvėrimą,
  kad būtume šventi ir nesutepti jo akivaizdoje.
  Iš meilės, 5 palankios savo valios nutarimu,
  jis iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų
  tapti jam įsūniais
  6 savo malonės kilnumo šlovei.
  Ja jis apipylė mus dėl Mylimojo,
  7 kuriame turime atpirkimą jo krauju
  ir nuodėmių atleidimą jo malonės gausa.
  8 Jis dosniai apdovanojo mus savo malone
  su įvairiopa išmintimi ir sumanumu,
  9 paskelbdamas mums savo valios slėpinį,
  kaip jis panorėjo iš anksto nutarti jame,
  10 amžių pilnatvei atėjus,
  visa, kas yra danguje ir žemėje,
  iš naujo suvienyti Kristuje kaip galvoje.
  11 Jame esame tapę paveldėtojais,
  iš anksto paskirti sutvarkymu to,
  kuris visa veikia pagal savo valios nutarimą,
  12 kad būtume jo didybės šlovei
  mes, kurie nuo seno turėjome viltį Kristuje.
  13 Jame ir jūs,
  išgirdę tiesos žodį ­ savo išgelbėjimo Evangeliją ­
  ir įtikėję juo,
  esate paženklinti pažadėtąja Šventąja Dvasia,
  14 kuri yra mūsų paveldėjimo laidas,
  kol bus atpirkta jo nuosavybė jo didybės šlovei.
  15 Todėl ir aš, išgirdęs apie jūsų tikėjimą Viešpačiu Jėzumi ir apie jūsų meilę visiems šventiesiems, 16 nesiliauju dėkojęs už jus, minėdamas jus savo maldose, 17 idant mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, garbės Tėvas, suteiktų jums išminties ir apreiškimo Dvasią ir jūs galėtumėte jį pažinti, 18 idant apšviestų jūsų širdies akis ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią esate pašaukti, koks jo šventųjų garbingo paveldo turtas 19 ir kokia nepalyginama jo galybės didybė mums, tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai.
  20 Ja jis prižadino Kristų iš numirusių
  ir pasodino danguose savo dešinėje,
  21 aukščiau už visas kunigaikštystes,
  valdžias, galybes, viešpatystes
  ir už kiekvieną vardą,
  tariamą ne tik šiame pasaulyje, bet ir būsimajame,
  22 ir visa jam palenkė po kojų
  o jį patį pastatė viršum visko,
  kad būtų galva Bažnyčios,
  23 kuri yra jo Kūnas,
  pilnatvė to, kuris visa visur pripildo.Efez.1-3-23
  Aš manau kad paveikslai gali pasitarnauti kaip vaizdinės priemonės skelbiant Evangeliją Kristaus Jėzaus,bet juos raginti garbinti ir laikyti šventais ,tai jau yra šventvagystė.Juk paveikslas tėra tik žmogaus rankų darbas.Todėl nemanau,kad garbinga nukreipti tikinčiųjų žvilksnį nuo esmės ,kas yra Jėzus Kristus ir Jo gailestingos širdies, į pavekslą Kuris teikiąs gailestingumą ir malonę.Tai yra jau melas.Vienas Jėzus Kristus geba teikti gailestingumą ir malonę kiekvienam nusidėjėliui kaip rašoma Efeziečiams.
  Mano manymu mums tikintiesiems reikėtų nuoširdžiai studijuoti Bibliją,o nepasiduoti visokioms žmogiškoms idėjoms kurios nesuderintos su šv,Raštu.Tiesa gali išlaisvinti iš ,bet kokios netiesos.Dievo žodis yra tiesa,ir jis tapo kūnu ir gyvena tarp mūsu t.y Jėzus Kristus.
  Jn 1
  1 Pradžioje buvo Žodis.
  Tas Žodis buvo pas Dievą,
  ir Žodis buvo Dievas.
  2 Jis pradžioje buvo pas Dievą.
  3 Visa per jį atsirado,
  ir be jo neatsirado nieko,
  kas tik yra atsiradę.
  4 Jame buvo gyvybė,
  ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa.
  5 Šviesa spindi tamsoje,
  ir tamsa jos neužgožė.
  Aš labai myliu Brolius katalikus nes ir aš iš jų,bet man labai širdį skauda kad,nėra raginimo pažinti Dievo žodžio,o nukreipiamas dėmesys į tai kas neteikia išganymo.

 2. Pakūtoj,iš tiesų yra viskas kiek kitaip,nes Brolis Gediminas moko parapijiečius pamilti Šv.Raštą ir jį studijuoti.Bet ne visur tai vyksta,dėl to liūdna.

 3. Ar cenzūra praleis šias mintis?

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.