Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Trumpai – 2010-11-01/07

 

Alfa kurso rekolekcijos Pakutuvėnuose - bendruomenės nuotrauka

Pirmadienis: Visų Šventųjų Iškilmė. Į Šv. Mišias, kurios buvo aukojamos 12:00 val., susirinko gausus būrys parapijiečių. Šv. Mišias aukojo br. kun. Antanas Blužas OFM. Vakare, 18:00 val. Pakutuvėnų Susitaikinimo Sodybos bendruomenė meldėsi Liturginių Valandų Vakarinę už mirusius, po kurios dalyvavo procesijoje į Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapijos kapinaites.

Antradienis: Vėlinės. Sudėtines Šv. Mišias už mirusius 18:00 val. aukojo br. kun. Antanas Blužas OFM.

Trečiadienis:  Iš piligriminės kelionės su Kretingos pranciškonų gimnazijos mokiniais Italijoje grįžo br. Paulius Vaineikis OFM. Vakare Šv. Mišias aukojo br. kun. Antanas Blužas OFM.

Ketvirtadienis: Vakare Šv. Mišias aukojo br. kun. Antanas Blužas OFM.

Penktadienis: Br. kun. Antanas Blužas OFM išvyko į Guronis, Kardinolo V.Sladkevičiaus tėviškėje įsikūrusius rekolekcijų namus, kur ves rekolekcijas Bernardinų (Šv. Pranciškaus Asyžiečio) parapijos tarnautojams.

Į Pakutuvėnus atvyko Kretingos pranciškonų gimnazijos vienuoliktų klasių mokiniai vienos dienos rekolekcijoms. Rekolekcijas vedė ir su jaunimu bendravo br. kun. Paulius Vaineikis OFM. Pietus mokiniams gamino Pakutuvėnų Susitaikinimo Sodybos bendruomenė.

Vakare Šv. Mišias aukojo br. kun. Paulius Vaineikis OFM.

Šeštadienis: Kretingos Viešpaties apreiškimo Švč. Mergelei Marijai parapijos Alfa kurso rekolekcijos Pakutuvėnuose. Dalyvavo apie 90 žmonių, rekolekcijas vedė br. Arūnas Peškaitis OFM iš Vilniaus bei br. Linas Vodopjanovas OFM iš Kretingos. Tradicine žirnių koše visus vaišino Pakutuvėnų Susitaikinimo Sodybos bendruomenės nariai.

Nuo 16:00 vyko Švč. Sakramento Adoracija. Šv Mišias aukojo br. kun. Paulius Vaineikis OFM, pritardamas gitara giesmėmis pasidalino Simonas Kiela.

Sekmadienis: Šv. Mišias aukojo br. kun. Paulius Vaineikis OFM, giedojo Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio parapijos šlovinimo grupė.

Po ilgesnės pertraukos Pakutuvėnuose vėl pradėjo veikti „Kromelis“.

Parapijos klebonas br. Gediminas Numgaudis OFM tęsia misiją Amerikoje:

  • Lapkričio 8–9 d.: Švč. Mergelės Marijos Gimimo parapijos bažnyčioje (6812 S. Washtenaw Ave., Chicago, IL 60629) vyks susitikimai su kun. Gediminu Numgaudžiu, OFM. Pradžia 7 val. v. Tel. pasiteirauti: 773-776-4600.
  • Lapkričio 10–11 d.: Palaimintojo Jurgio Matulaičio misijoje (14911 W. 127th St., Lemont, IL 60439) vyks susitikimai su kun. G. Numgaudžiu, OFM. Pradžia – 10:30 val. r. ir 7 val. v. Tel. pasiteirauti: 630-257-5613.
  • Lapkričio 12–14 d.: Seselių kazimieriečių vienuolyne (2601 W. Mar quet te Rd., Chicago, IL 60629) – kun. G. Numgaudis ves rekolekcijas ,,Atsinaujinimas Šventojoje Dvasioje”. Lapkričio 12 d. rekolekcijos vyks nuo 7:30 val. v. iki 9 val. v., lapkričio 13 d. – nuo 9 val. r. iki 5 val. p. p., lapkričio 14 d. – nuo 9 val. r. iki 12 val. p. p. Tel. pasiteirauti 630-257-5613 (Daina) ir 773-776-4600 (Audra).

Dėkojame Jums už maldas ir palaikymą visose Pakutuvėnų veiklose bei reikaluose.

Žymos: , , , , , , , ,

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.