Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Šv. Antano Paduviečio šventė – 2010-06-13

Šv. Antanas Paduvietis - Jolantos Klietkutės nuotrauka

Birželio 13 dieną Bažnyčia mini vieną garsiausių ir labiausiai gerbiamų šventųjų, Bažnyčios mokytoją, misionierių, garsų pamokslininką Antaną iš Paduvos.

Pakutuvėnų bažnyčioje šv. Antano Paduviečio šventė bus minima sekmadienio šv. Mišiomis 12:00 val.

Malda ir padėka Šv. Antanui

ŠV. ANTANO LITANIJA

Kýrie, eléison! Christe, eléison! Kýre, eléison!
Kristau, išgirsk mus! R. Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, R. pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Šventasis Antanai Paduvieti, R. melski už mus!
Šventasis Dievo mylėtojau,
Dievo rūstybės permaldautojau,
Klusnusis Jėzaus mokiny,
Tikrasis Bažnyčios sūnau,
Bažnyčios papuošale,
Šventojo Pranciškaus ordino garbe,
Šventos išminties vyre,
Šventojo tikėjimo platintojau,
Klaidingų mokslų griovėjau,
Tikinčiųjų vadove,
Apaštališkasis pamokslininke,
Griežto gyvenimo atsiskyrėli,
Dorybių būste,
Skaistybės mylėtojau ir paveiksle,
Nuolankumo ir kantrumo pavyzdy,
Ypatingo pamaldumo vyre,
Vargšų ir našlaičių tėve,
Ligonių gydytojau,
Nuliūdusiųjų guodėjau,
Padėjėjau varguose ir nelaimėse,
Kalinių globėjau,
Keleivių vadove,
Jūroje skęstančiųjų gelbėtojau,
Pagundų nugalėtojau,
Šlovingasis dangaus gyventojau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, R. pasigailėk mūsų!
V. Melski už mus, šventasis Antanai. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, garbingąjį savo išpažinėją ir Bažnyčios mokytoją Antaną papuošęs stebuklingais darbais ir didžiomis dorybėmis, jam užtariant, suteik mums, ko trokštame ir ko reikia mūsų išganymui. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

MALDA Į ŠV. ANTANĄ PADUVIETĮ

Šventasis Antanai, visų nelaimingųjų viltie ir paguoda, ligonių gydytojau ir vargstančiųjų suramintojau, maloniai pažvelk ir į mus. Galingu savo užtarimu išprašyk iš Dievo mums reikalingų malonių, kad visu savo gyvenimu jam patiktume ir būtume jo saugomi nuo visokių nelaimių.

Šventasis Antanai, tu tūkstančiams varge padėjai, padėk ir mums mūsų reikaluose.

V. Melski už mus, šventasis Antanai. R. Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Visagalis Dieve, taikos ir meilės davėjau, šventajam Antanui užtariant, suteik mums prašomų malonių, kad, Tavo neišsakomą gerumą ir beribį gailestingumą arčiau pajutę, dėkinga ir meilės kupina širdimi amžinai Tau tarnautume. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

MALDA Į ŠV. ANTANĄ PRAŠANT PAGALBOS

Bažnyčios mokytojas šv. Antanas turėjo brangią psalmių knygą, kurią naudojo dėstydamas. Kartą vienas pranciškonų novicijus pabėgo iš vienuolyno ir pasiėmė tą psalmyną. Antanas ėmė karštai melstis, ir susigėdęs novicijus grąžino knygą bei buvo priimtas atgal į vienuolyną. Tuoj po Antano mirties tikintieji patyrė, kad jo užtarimu atsirasdavo dingę ar pavogti daiktai, grįždavo pasimetę artimieji.

Nuostabusis šventasis Antanai, išgarsėjęs savo šlovingais stebuklais, Tu turėjai laimės paimti į savo rankas mūsų pagirtąjį Viešpatį vaikelio pavidalu. Gauk man dėl Jo dosnumo šią malonę, kurios trokštu visa širdimi. Tu buvai toks gailestingas vargšams nusidėjėliams. Nežiūrėk, kad man, kuris tavęs šaukiasi, trūksta nuopelnų, bet atmink Dievo šlovę, kuri bus vėl išaukštinta dėl tavęs, jei dėl mano sielos išganymo išpildysi šį prašymą, kurį dabar teikiu karštai trokšdamas.

Kaip dėkingumo ženklą aš prašau tave priimti mano pažadą nuo šiol gyventi tiksliau laikantis Evangelijos mokymo ir rūpintis pasitarnauti vargšams, kuriuos tu visada mylėjai ir ligi šiol labai myli. Palaimink šį mano pasiryžimą ir gauk man malonę būti ištikimam iki mirties. Amen.

PADĖKA ŠV. ANTANUI

Šlovingas stebukladary šventasis Antanai, vargšų tėve ir patekusių į nelaimę guodėjau, tu taip rūpestingai padėjai man ir davei man daug stiprybės. Štai aš, parpuolęs prie tavo kojų, iš visos širdies dėkoju tau. Priimk šią padėką ir kartu mano tvirtą pažadą, kurį dabar atnaujinu, visuomet gyventi Jėzaus ir artimo meilėje. Ir toliau maloningai užstok mane savo apsauga bei išmelsk man galutinę malonę, kad vieną dieną nueičiau į dangaus karalystę ir tenai su tavimi giedočiau, dėkodamas amžinajam Dievo gailestingumui. Amen.

Maldos paimtos iš „Kultūros artelė

Vienas garsiausių ir labiausiai gerbiamų šventųjų, Bažnyčios mokytojas, misionierius, garsus pamokslininkas.

Gimė 1195 m. Lisabonoje, turtingoje šeimoje, būdamas 15 metų įstojo į šv.Augustino vienuolyną, ten gavo gerą išsilavinimą. Vėliau tapo elgetaujančiu pranciškonu, nes norėjo skelbti Evangeliją musulmonams Maroke. Tačiau liga jį privertė pasilikti Italijoje. Buvo susitikęs ir bendravo su šv.Pranciškumi Asyžiečiu, tapo jo mokiniu ir ištikimu sekėju.

Dailės kūriniuose šv.Antanas vaizduojamas jaunas, su rudu pranciškonų abitu, išskusta tonzūra. Šv.Antanas dar gyvas būdamas garsėjo stebuklais, jo gyvenimas apipintas daugeliu legendų, kurios ir sudaro vaizduojamų siužetų pagrindą.

Pasak legendos, kartą, kai šv.Antanas meldėsi savo kambaryje, jam pasirodžiusi švč.Mergelė Marija su Kūdikėliu Jėzumi ant rankų. Šventasis vaizduojamas laikantis Kūdikėlį Jėzų, kartais Kūdikėlis sėdi ant knygos, padėtos ant stalo ar altorėlio, arba Kūdikėlį, sėdintį ant knygos, šv.Antanas laiko glėbyje.

Kitą kartą, kai eretikai Riminyje atsisakė klausyti jo pamokslų (arba, kai pamokslo metu ištuštėjo bažnyčia), jis nuėjo prie upės kranto ir pamokslavo žuvims, o šios išlindusios iš vandens klausėsi.

Vienas eretikas Tulūzoje pasakė Antanui, kad tol nepatikėsiąs, jog duona virsta Kristaus Kūnu, kol jo asilas neatsiklaups prieš Švenčiausiąjį Sakramentą. Po keleto dienų, kai Antanas praėjo pro šalį nešdamas mirštančiam žmogui Ostiją, asilas suklupo ant kelių.

Kartą, per šykštuolio laidotuves, šventasis sakė pamokslą remdamasis Evangelija pagal Luką: „Kur jūsų lobis, ten ir jūsų širdis“ (Lk 12,34). Kai šykštuolio įpėdiniai šventojo akivaizdoje atidarė brangenybių dėžutę, joje rado mirusiojo širdį.

Vienas jaunuolis, ištiktas pykčio priepuolio įspyrė savo motinai. Vėliau dėl to, sąžinės graužiamas, nusipjovė koją, bet šv.Antanas ją prigydė.

Jaunas vienuolis pavogė knygą iš Brivo vienuolyno, kurį įkūrė šv.Antanas. Bėgdamas per upę jis pamatė pabaisą, liepusią grąžinti knygą. Galbūt dėl to šv.Antanui meldžiamasi norint susigrąžinti prarastus daiktus.

Aukas, kurias žmonės sunešdavo, jis išdalindavo vargšams, todėl šios aukos vadinamos šv.Antano duona.

Per šv.Antano šventę birželio mėnesį buvo tradicija rengti turgų, kurio metu pardavinėdavo paršelius. Kiaulės motyvas šio šventojo gyvenime yra susijęs su kitu šventuoju – Antanu iš Egipto.

Individualūs šventojo atributai yra Kūdikėlis Jėzus, liepsnojanti širdis arba liepsna, laikoma rankoje (liepsnojanti širdis yra ir šv.Augustino, kurio ordinui šv.Antanas priklausė jaunystėje, atributas), Biblija, žydintis ar žaliuojantis kryžius arba krucifiksas, monstrancija, lelija (simbolizuoja jo gyvenimo tyrumą).

Šv.Antano devizas – Homo igit consutu atque nudat questo ubi est („bet kai žmogus miršta, jis yra bejėgis; kai mirtingasis atsikvepia paskutinį kartą, kur jis tada? Job 14,10).

Šv.Antanas yra Paduvos miesto, moterų, sužadėtinių globėjas, gelbsti nuo drugio, maro ir kitų ligų. Jo pagalbos šaukiamasi ką nors pametus.

Šv.Antanas Paduvietis mirė 1231 m. Verčelyje arba Paduvoje. 1232 m. paskelbtas šventuoju. 1263 m. jo garbei Paduvoje virš kapo pastatyta bažnyčia, kurioje yra krištolinis relikvijorius, jame saugomos šventojo relikvijos, tarp jų ir liežuvis, šv.Antano iškalbingumo simbolis.

Malda

Šventasis Antanai, Kretingos miesto linksmybe ir turte, garsus savo darbais ir stebuklais!
Tau Dievo duotąja galia traukiasi ligos, mirtis ir piktosios dvasios,
keliasi mirusieji, krenta priespaudos pančiai, atsiranda pamesti daiktai,
nuliūdusieji atgauna linksmybę.

Meldžiu tave, pažvelk į mano rūpestį ir išprašyk Aukščiausiojo pagalbos
visuose kūno ir sielos reikaluose, kad dar labiau mylėčiau Dievą,
kuriam tu taip ištikimai tarnavai, gyvendamas žemėje,
o sulaukęs mirties, kartu su tavimi ir visais šventaisiais garbinčiau
Jį danguje per amžius. Amen

Žymos: , ,

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.