Pakūta

Pakutuvėnai – šv. Antano Paduviečio parapija ir vienuolynas

Piligriminė kelionė – rekolekcijos Lurde (Prancūzija) “Evangelizacija kaip sielos ir kūno gydymas”2010/05/24 – 06/05

Neringos Kubiliūtės nuotraukų albumas

Iškart po Sekminių, beveik dvi savaites Pakutuvėnų broliai Antanas Blužas OFM ir Gediminas Numgaudis OFM drauge su Pakūtos šlovintojomis Loreta ir Vlada bei vadove Violeta keliavo į Lurdą (Prancūzija) ir ten br. Gedimino Numgaudžio OFM vedamas rekolekcijas „Evangelizacija kaip sielos ir kūno gydymas“; pakeliui aplankydami Prahą (Čekija), Arsą (Prancūzija), Lizje (Prancūzija).

Po trijų kelionės autobusu dienų (ir naktų), ištisas šešias paras gyvenome Lurde, nuostabaus grožio rekolekcijų namų miestelyje, įkurtame pačioje Pirėnų kalnyno papėdėje. Kiekvieną rytą dalyvavome Šv. Mišiose, vėliau klausėmės br. Gedimino Numgaudžio OFM konferencijos, bendravome grupelėse. Brolis Gediminas konferencijų metu daugiausiai dėmesio skyrė asmeninio ryšio su Viešpačiu atnaujinimui; atgimimui iš „vandens ir Dvasios“; Dievo pažinimui. Atsižvelgiant į vietą, kurioje vyko rekolekcijos, labiausiai buvo akcentuojamas Motinos Marijos vaidmuo išganymo kontekste. Viena rekolekcijų diena buvo skirta susitaikinimo sakramento išgyvenimui, dar viena – šlovinimui, užtarimo maldai ir dėkojimui. Popietės buvo skirtos individualiems poreikiams: kai kas keliavo į kalnus, kiti apžiūrinėdavo miestą ir daugybę čia esančių didingų šventovių; dalyvavo nuolatinėje Švč. Sakramento adoracijoje palapinėje šalia grotos. Vakarais visi buvome kviečiami jungtis į kasdien organizuojamas daugiatūkstantines procesijas grotoje, kurių metu skirtingomis kalbomis meldžiamasi rožinio malda, giedama, prašant šioje vietoje 1858 m. vasario 11 d. Apsireiškusios Marijos – Nekaltojo Prasidėjimo užtarimo.

1858 m. vasario 11 d. Lurde, pietinėje Prancūzijoje, šv. Bernadeta Subiru rinko žabus prie Gavė upelio. Staiga jai apsireiškusi Švč. Mergelė išmokė gražiai persižegnoti ir kalbėti rožančių. Kitą kartą Marija pakvietė Bernadetą ateiti prie grotos 15 dienų kasdien ir kartu su ja kalbėti rožančių už nusidėjėlių atsivertimą. Iš viso Marija Bernadetai apsireiškė 18 kartų. Ji mokė, kaip melstis už nusidėjėlius ir kvietė tikinčiuosius atgailauti. Marija taip pat liepė Bernadetai atkasti urve glūdintį šaltinį, kurio vanduo stebuklingai gydė ligonius. Marija Bernadetai sakė, kad nori, jog ten būtų pastatyta bažnyčia, į kurią būtų einama su procesijomis, siekiant permaldauti Dievo rūstybę. Kai Bernadeta, vietos klebono liepiama, paklausė Apsireiškusios vardo, Marija atsakė: „Aš esu Nekaltas Prasidėjimas“. Tik prieš keturis metus popiežius Pijus IX buvo paskelbęs Nekaltojo Prasidėjimo dogmą ir dabar Marija pati pasakė žmonėms titulą, kuriuo norėjo, kad į ją būtų kreipiamasi. 1862 m. Bažnyčia Mergelės Marijos apsireiškimus Lurde oficialiai pripažino autentiškais. Čia buvo pastatyta Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčia. Dabar Lurde apsireiškimo vietoje stovi trys didingos bažnyčios. Lurdas tapo Prancūzijos, o iš dalies ir Europos religinės dvasios atgimimo centru. Yra susikūrusi žymių gydytojų grupė, tirianti visus stebuklingus išgijimo faktus. Atidžiai kelis metus tyrę kiekvieną pasveikusį žmogų, kasmet daugeliu atvejų padaro išvadas, kad jų tirtas atsitikimas negali būti paaiškinamas dabar žinomu medicinos mokslu. Šie pagijimai laikomi tikrai stebuklingais. Lurdo šventovė katalikų pasaulyje yra garsiausia ir labiausiai lankoma piligriminė vieta.

Piligriminę kelionę – rekolekcijas organizavo Kauno katalikų bendruomenė „Gyvieji Akmenys“, iš viso joje dalyvavo 43 žmonių grupė iš visos Lietuvos.

Žymos: , , , ,

1 komentaras

Pakomentuokite ir Jūs

Atkreipkite dėmesį! Komentarai moderuojami, todėl gali tekti šiek tiek palaukti, kol Jūsų komentaras bus patvirtintas. Nėra prasmės rašyti tą patį dar kartą.